Algemene voorwaarden

Artikel 1: Bestellen

De door Out of the rabbit hole geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw volledige betaling.
Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
Voor bestellingen van grote aantallen kan contact worden gezocht met Out of the rabbit hole, voor een kwantumkorting van 5 of 10 procent. 

Artikel 2: Levering

Levering vindt plaats door levering door PostNL/DHL/DPD of een andere logistieke partner van Out of the rabbit hole. Out of the rabbit hole draagt het risico tot het de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is Out of the rabbit hole niet aansprakelijk.

Artikel 3: Betaling

Bestellingen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Als betaling plaatsvindt na aanmaning is de klant een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Als Out of the rabbit hole de vordering ter incasso uitbesteedt, dan is de klant tevens de volledige incassokosten verschuldigd. Out of the rabbit hole behoudt zich ook het recht voor om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Out of the rabbit hole kan in voorkomende gevallen de goederen niet leveren, dan wel onder andere betalingsvoorwaarden versturen.

Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten

De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, zijn standaard boekenprijzen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief voor boeken.
Bij eenvoudige bestellingen naar Nederland van een paar boeken worden geen verzendkosten gerekend.
Bij bestellingen uit het buitenland, of bij bestellingen in grote aantallen worden wel verzendkosten gerekend, zie hier.

Artikel 5: Vervangende goederen

Voor klachten kan je mailen naar info@outoftherabbithole.nl.
Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Out of the rabbit hole. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van een productiefout of transportschade aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Out of the rabbit hole, Dijkbraak 20, 1035 JS Amsterdam worden teruggestuurd mits in originele verpakking en vergezeld van een schriftelijke bijlage met beschrijving van de productiefout of transportschade. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. I.p.v. terugsturen kan de klant ook telefonisch contact opnemen: 06 3101 3878.
De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.
De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Out of the rabbit hole.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van veertien werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
Tijdens de herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.

Artikel 8: Privacy

Out of the rabbit hole neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
De klant ontvangt geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke, tenzij dit door de klant zelf wordt aangevraagd.
De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Out of the rabbit hole en de producten die wij voeren.

Artikel 9: Geschillenbeslechtiging

In het geval van een geschil over (de verzending van) de boeken dient de consument binnen de 14 dagen van eerst contact op te nemen met Out of the rabbit hole door per post of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 11: Totstandkoming overeenkomst

Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 12: Akkoord

Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij de webwinkel van Out of the rabbit hole, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en gaat met deze akkoord.

Gewijzigd op 10-02-2022, hiermee vervallen voorgaande algemene voorwaarden.

info@outoftherabbithole.nl
06 31 01 38 78
DIJKBRAAK 20 | AMSTERDAM

algemene voorwaarden
bestellen&betalen
verzendkosten
KVK 78579597

MEER OUT OF THE RABBIT HOLE?